PORTFOLIO
[언론홍보-2016년] GSP사업 언론홍보
작성자 : ADMIN        작성일 : 2018-07-13 14:22:12        조회수 : 115


○ 고객사 : 농림수산식품기술기획평가원
○ 사업기간 : 2016년
○ 사업명 : GPS사업 언론홍보
○ 홍보형태 : 언론홍보
○ 수행내용 : 언론보도
                  온라인 카드뉴스 제작